دوشنبه ۲۷ام فروردین ۱۴۰۳ - Monday 15th April 2024

مهندس کامران میرزایی شهردار رودبار

الهی! آنچه ما خود کشتیم به بر میار و آنچه تو کشتی آفت ما از آن بازدار…
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
تصدی مدیریت بار گرانی است بر دوش انسان ؛ با نیت خیر خدمت به مردم و به امید همدلی میان مردم و مسئولین همچنان تلاش خود را در جهت شکوفایی هر چه بیشتر شهر به کار می بندیم تا در پیشگاه قادر متعال و مردم فهیم رودبار سربلند باشیم

عوارض و بهاي خدمات شهرداري رودبار ۱۴۰۳

تعرفه

عوارض و بهاي خدمات

شهرداري رودبار

(( سال۱۴۰۳ ))

 

 

بنام خدا

( مقدمه )

استقرار دانش محيطي مبتني بر پژوهش و فناوري عامل اصلي توسعه منابع و پذيرش بهره وري در بهبود محيط زندگي شهري است و در تأمين نيازهاي انساني نقش اساسي دارد.

الگوپذيري در پژوهش و برنامه ريزي با توجه به بازخورد هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي، نيازمند ارزيابي و مطالعه در زير ساخت هاي اقليمي در هر شهر است تا به تناسب ضرورت از توزيع امكانات عمومي و نيازهاي رفاهي بي بهره نباشد. شهرها سيستمي زنده و پويا از برآيند ارتباط منطقي بين كليه نيازها در توسعه پايدار هستند كه با ارائه برنامه ريزي و تدابير اثر گذار، مي توان پايداري را در جهت ارتقاي بهره وري تسري داده و با استفاده از منابع و ديگر عوامل توسعه با كمك عناصر و نهادهاي مرتبط در جامعه شهري و نتيجتاً در تعامل با آنها موجب انجام فرايند مؤثر در سيستم ارتباطات به لحاظ بهبود محيط شهري شد. يقيناً با تدوين اين معيار در برنامه ريزي و با تبلور بهره وري مي توان كاستي ها را زدود تا به موازات توسعه تكنولوژي در عرصه ملي از نرم افزارهاي لازم به منظور جلب مشاركت مردمي و در جهت تأمين و بهبود منافع عمومي در راستاي سياستهاي مديريت شهري و همسوئي با دولت خدمتگزار در اجراي اهداف افزايش مشاركت اجتماعي و اصل تمركز زدايي و كاهش تصديهاي غير ضروري از بهره لازم برخوردار شد .

بهره برداري از منابع مالي مستلزم بررسي و برنامه ريزي در فرصتها و امكانات موجود در شهرهاست كه تعادل استفاده از آن به شيوه مناسبي با فناوري جديد تكوين مي يابد. لذا با گسترش و توسعه شهرها منافع درآمدي نيز با مختصات آن رشد يافته و با اطلاعات جديد زمينه توسعه به سوي پايداري را فراهم و با خلق منابعي در جهت تأمين نيازهاي مدني شهروندان مقدمه فرابخشي برنامه توسعه و همسوئي با برنامه هاي اعلام شده دولت دهم براي ايجاد آمادگي لازم و حركت به سوي مديريت واحد شهري را فراهم سازيم

در اين مجموعه سعي گرديده به جهت ايجاد منابعي به موازات اختيارات قانوني، با نقطه نظر كارشناسي مسئولین واحدها و تبيين شاخصها و نرم افزارهاي موجود عوارضي، نسبت به وضع عوارض محلي اقدام نموده تا پس از تصويب شوراي محترم اسلامي شهر و سير تشريفات خاص مقرر قانون، ملاك عمل اين شهرداري گردد .لذا انتظاردارد با همياري ساير دستگاههاي دولتي و مشاركت مردم فهيم شهر رودبار         با تحصيل درآمدهاي محلي )عوارض و بهاي خدمات مندرج در اين تعرفه (بتوانيم به تغيير ساختار عمراني و مبلمان شهري در خور شهروندان اين شهر دسترسي يابيم و برآيند آن به رفاه عمومي و رضايت مردم بيانجامد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات و تعاریف

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

مستندات قانونی وضع عوارض :

۱- قبل از انقلاب :
O بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
O ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶
۲- بعد از انقلاب :
O  بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب۱۳۶۱
O بند الف ماده۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۶۹
O بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب۱۳۷۵
O تبصره۱ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱
Oتبصره۱ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

 

قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴

ماده ۴۵- در وظایف انجمن شهر :

بند ۸ تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن

 

آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶

ماده ۳۰- هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱

ماده۳۵-وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر:
۱-مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹

ماده ۴۳- الف ـ در صورتيكه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.

 

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۷۵

ماده ۷۱- در وظایف شورای اسلامی شهر :

بند ۱۶ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

ماده ۷۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۳۸۱ ( تجميع عوارض )

ماده ۵- تبصره۱- وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

ماده ۵۰- تبصره۱ – شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

منابع درآمدی شهرداریها :

O درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
O بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی
O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
Oکمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی
Oاعانات و هدایا و دارائیها
Oسایر منابع تأمین اعتبار

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :

قانون شهرداری :

ماده ۷۷- رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

 

ماده ۱۰۰- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره ۱- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود[۱].

تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود[۲].

تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود[۳].

تبصره ۴- در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد[۴].

تبصره ۵- در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد[۵].

تبصره ۶- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده صد است[۶].

تبصره ۷- مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد[۷].

تبصره ۸- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان‌هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد[۸].

تبصره ۹- ساختمان‌هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند[۹].

تبصره ۱۰- در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است[۱۰].

تبصره ۱۱- آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود[۱۱].

قانون مالیات بر ارزش افزوده :

ماده ۴۳- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد :

الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناءريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (۵%) بهاء‌بليط (به عنوان عوارض).

ب –  عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي ) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها[۱۲].
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناءخودروهاي گازسوز)
  به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%)  و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده  افزايش مي‌يابد.

ماده ۴۶ – و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (۴۳) ( صرفا موضوع بند الف و ب ) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

ماده ۱۷۴- شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :

الف کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری.

ب- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل.

ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.

د- تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها.

هـ- افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر.

و- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری.

ز- برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی.

تعاریف‌:

تعرفه عوارض: عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده ۳۰ ‌ آيين‌نامه مالی شهرداری‌‌ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

P‌: منظور از  P یا قیمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان بر مبنای اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های ملاک عمل مي‌باشد.

K‌: ضریبی است که در تعرفه‌‌های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسلامی شهر تعیین مي‌گردد.

یک واحد مسکونی‌: عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته مي‌شود و شامل اتاق‌، آشپزخانه و سرویس‌‌های لازم مي‌باشد .

تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهر مي‌باشد.

 

توجه‌:

موارد ذیل در کلیه تعرفه‌‌های عوارضی سال ..۱۴۰۳٫٫٫ بایستی رعایت شود:

 • چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب مي‌گردد محاسبه خواهد شد.ضمنا” ساختمانهایی که در پشت جبهه قرار گرفته ۵۰ درصد ارزش معاماتی جهبه اصلی ملاک عمل قرار خواهد گرفت
 • شورای شهر مي‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه  عوارض را تعیین نماید.
 • با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنين دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
 • مرجع رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهای خدمات‌، كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري است.
 • عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.
 • قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مي‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  تعاريف برخي از واژه ها يا عبارات بكار برده شده در اين تعرفه
 • ۱ – عوارض محلی : به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اصلاحات بعدی با شورای اسلامی شهر می باشد.
 • عوارض محلی عوارضي است كه فارغ از توليد (اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض مستمر و يا موجود) در محدوده شهرو حريم شهر تعلق مي‌گيرد. از انواع عوارض محلي مي‌توان عوارض وضع شده براي زمين، ساختمان، ماشين آلات و عوارض كسب و پيشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد.
 • ۲ – عوارض ملی : به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نبوده و قانونگذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است.
 • ۳ – عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز / جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰و …

عوارض پایدار : مانند عوارض ملی/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو/ ۵درصد بلیط مسافر / صدور پروانه         ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و …     

 • ۴- واحد مسكوني: عبارت است از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي شود و شامل اتاق، آشپزخانه و سرويس­هاي لازم باشد .
 • ۵- واحد تجاري: عبارت است از كليه ساختمانهايي كه برابر تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها بمنظور استفاده كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشد .
 • مؤسسات دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي كه بااصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند در اين تعرفه واحد تجاري محسوب ميشود .
 • ۶- واحد صنعتي: عبارت است از كليه ساختمانهايي كه بمنظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاههاي صنعتي و توليدي احداث مي شود.(صنعت توريسم, جهانگردي , خدماتي وتأسيسات شهري اگرمشمول تعريف تجاري نگردد،در اين قسمت قرار مي گيرد).
 • ۷- واحد اداري: عبارت است از كليه ساختمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ساختمانهايي كه از شمول تعريف بندهاي۱و۲و۳ خارج باشد در رديف واحد اداري قرارمي گيرد.
 • ۸- واحد آموزشي: عبارت است از كليه ساختمانهايي كه در كاربري آموزشي با تأييديه سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالي به منظوراحداث مهد كودك، كليه مدارس آموزشي )اعم از كودكستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمايي،دبيرستانها،دانشگاهها،حوزه علميه وسايرمراكز آموزشي) احداث و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
 • ۹- مراكز بهداشتي و درماني: عبارت است از كليه ساختمانهائي كه دركاربري مربوطه )بهداشتي، درماني) با تأييد سازمان بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عمومي، تأسيسات بهزيستي، خانه بهداشت، بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز بهداشتي، آزمايشگاهها و … احداث و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
 • ۱۰- اماكن ورزشي: عبارت است از اماكن ورزشي و تربيتي كه در كاربري مربوطه با تأييد سازمان تربيت بدني احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.
 • ۱۱- تأسيسات و تجهيزات شهري: عبارت است ازتأسيسات وتجهيزات شهري مانند آب، پست ترانسفورماتور، پست برق، گاز، مخابرات و … جهت رفاه عمومي شهروندان احداث مي گردد .
 • ۱۲- اماكن تاريخي و فرهنگي: عبارت است از ساختمانهائي كه در كاربري مربوطه از قبيل موزه ها، كتابخانه، سالن اجتماعات، نمايشگاهها )فرهنگي، هنري و … )سالن سينما، تئاتر، احداث و مورد بهره برداري قرار مي گيرد

 

 • ۱۳ -( :(P منظور از P یا قیمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان بر مبنای اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم  ملاک عمل مي‌باشد.
 • ۱۴- قيمت ساختمان: قيمت ساختمان موضوع بند )ج( ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي كه توسط كميسيون تقويم املاك تعيين و ابلاغ مي گردد كه بطوراختصار قيمت ساختمان نيز گفته مي شود .
 • ۱۵- تجاري متمركز: به ساختمانهايي اطلاق مي شود كه فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري قرار گيرد و طبقات آن به صورت مسكوني ياكاربري غير تجاري مورد استفاده واقع نمي شود مانند پاساژها ،مغازه هاي واقع در محدوده بازار و ….
 • ۱۶- پاركينگ تجاري: به كاربری اي اطلاق مي گردد كه حداقل پنجاه درصد مساحت كل ساختمان به عنوان پاركينگ و مابقي بصورت تجاري مورد بهره برداري واقع شود.
 • ۱۷- تجاري نواري : به املاكي گفته مي شود كه فقط در طبقه همكف به عمق ۶ الي ۸ متر ( عمق تعيين شده در طرح تفضيلي ) اجازه احداث مغازه دارند و در طبقات حق ايجاد مسكوني يا دفاتر تجاري ( در خارج از عمق در تغيير كاربري نوار تجاري حداكثر عمق ۸ متر پيش بيني گردد ) دارد.
 • تبصره : در صورتيكه كاربري ملك غير از تجاي نواري باشد ابتدا مي بايست با استفاده از جدول ضريب تغيير كربري عرصه ملك به كاربري تجاري نواري تغيير يافته و سپس در صورتي كه نياز به افزايش عمق تجاري باشد برابر مفاد بند ۱۷ عمل شود.

۱۸ مجتمع هاي مختلط : به مجموعه هائي گفته مي شود كه داراي كاربريهاي متفاوت و بصورت همزمان در يك مجموعه مورد استفاده قرار گيرند.

 

 

 

 

 

 • * موضوع ماده ۱۶ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوبه ۲۵/۲/۸۷ مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن
 • كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافت هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل ۵۰% هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد.دولت موظف است معادل ۱۰۰% تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها ناشي از اجراي اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايند .
 • رديف یک ماده ۴۵ آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوبه ۶/۸/۸۷ كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروههاي كم مسكن مصوبه درآمد و واحد هاي

 

 • مسكوني احداثي درمحدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي گردند .
 • – شهرداري ها ودهياريها موظفند حداقل هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجازمنظور در طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب براي واحدهاي موضوع اين ماده را تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض اقدام نمايند .ضمناً این تخفیف برای بناهای مازاد بر پروانه که منجر به رای کمیسیون ماده صد می گردد نمی باشد.
 • ماده ۶ ـ مشمولان اين قانون ( ایثارگران ۲۵درصد و با لاتر فاقد مسکن  )براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌ هاي عوارض صدور پروانه‌ هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌ باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌ هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

 

 

 

فصل دوم

ساخت و ساز

 

تعرفه شماره (۱-۲) – عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌صورت تك واحدی

رديف سطح ناخالص كل بنا (متر مربع) عوارض يك متر مربع (X) براساس عرض معبر
تا ۸ متر ۱۲ متر ۱۶ متر تا ۲۰ متر بیش از ۲۰ متر  
۱ تا ۱۰۰ متر مربع ۵۰ ۲۵ ۲۲ ۱۸ ۱۴
۲ تا ۲۰۰ متر مربع ۵۰ ۲۵ ۲۲ ۱۸ ۱۴
۳ تا  ۳۰۰ متر مربع ۵۰ ۲۵ ۲۲ ۱۸ ۱۴
۴ تا  ۴۰۰ متر مربع ۸۰ ۳۳ ۲۸ ۲۲ ۱۸
۵ بیشتر از ۴۰۰ متر مربع ۸۰ ۳۳ ۲۸ ۲۲ ۱۸
۶  مشاعات ۲۵ ۱۲ ۱۱ ۹ ۷

 

E+A= (S*x*h)+30Tp+30Lp+50Zp+40Fp

=Aعوارض کل بنا                   =S مساحت مورد تقاضا                  =X  ضریب متغیر هر متر مربع

T= افزایش سطح بنا (سطح اشغال بنا خارج از ضوابط  شهرداری  به متر مربع )   L=  توسعه بنا   (تراکم در ارتفاع خارج از ضوابط شهرداری   به متر مربع)   Z= قدرالسهم از طرح جامع شهری  E= ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری بنا پس از رأی کمیسیون ماده صد(۴۰% ارزش کارشناسی رسمی )F= عمران شهری                   H= ضریب تعدیل هیئت شورای وزیران   ۱۴ درصد ارزش  دارائی ملاک عمل است

 تبصره ۱ : توضیح اینکه چنانچه ساختمان طبقاتی دارای یک ورودی و دسترسی جداگانه برای واحد ها پیش بینی گردد حتی اگر یک واحد در هر طبقه باشد مجتمع منظور میگردد.

تبصره ۲ : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع P 50% قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

 تبصره ۳ : در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در حد تراكم پايه بر اساس ضوابط شهرسازي ملاك عمل قرار مي گيرد

تعرفه شماره (۲-۲) – عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی

 N=تعداد واحد ها   ( ضریب Nدرهر  واحد کمتر از ۱۰۰ متر مربع =۱۰ و واحدهای بالاتر از ۱۰۰ متر مربع  ۵می باشد )    ضریب معبر =D             

۱۰۰ / ( ×(n+d) *pمیانگین سطح واحد) X = عوارض یک متر مربع

   رديف سطح ناخالص كل بنا (متر مربع) ضریب  يك متر مربع (d+N) براساس عرض معبر
تا ۸ متر ۱۲ متر ۱۶ متر   تا ۲۰ متر بیش از ۲۰   
۱ تا ۱۰۰ متر مربع ۵۰+N ۲۵+N ۲۲+N ۱۸+N ۱۴+N
۲ تا ۲۰۰ متر مربع ۵۰+N ۲۵+N ۲۲+N ۱۸+N ۱۴+N
۳ تا  ۳۰۰ متر مربع ۵۰+N ۲۵+N ۲۲+N ۱۸+N ۱۴+N
۴ تا  ۴۰۰ متر مربع ۸۰+N ۳۳+N ۲۸+N ۲۲+N ۱۸+N
۵ بیشتر از ۴۰۰ متر مربع ۸۰+N ۳۳+N ۲۸+N ۲۲+N ۱۸+N
۶  مشاعات ۲۵+N ۱۲+N ۱۱+N ۹+N ۷+N

 

 

                                                                                  E+A= (S*x*h)+30Tp+30Lp+50Zp+40Fp                                                                                                 ضریب یک متر براسا س عرض معبر d:

=Aعوارض کل بنا                   =S مساحت مورد تقاضا                  =X  ضریب متغیر هر متر مربع

T= افزایش سطح بنا (سطح اشغال بنا خارج از ضوابط  شهرداری  به متر مربع )   L=  توسعه بنا   (تراکم در ارتفاع خارج از ضوابط شهرداری   به متر مربع)   Z= قدرالسهم از طرح جامع شهری  E= ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری بنا پس از رأی کمیسیون ماده صد(۴۰% ارزش کارشناسی رسمی )F= عمران شهری                   H= ضریب تعدیل هیئت شورای وزیران   ۱۴ درصد ارزش  دارائی ملاک عمل است

تبصره ۱ : ميانگين سطح واحد  = سطح كل زير بناي ناخالص (مفيد + مشاعات)/ تعداد واحد مسكوني

تبصره ۲ : منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز لازم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

تبصره ۳ : در خصوص تعاوني هاي مسكن ، مجتمع های مسکونی و انبوه سازان مبناي سطح زيربنا عبارتست از متوسط زيربناي هر واحد كه از تقسيم سطح كل زيربنا بر تعداد واحدهاي مسكوني حاصل مي شود.

تبصره ۴ : در محاسبه كليه هزينه هاي ساخت و ساز تعاونيهاي مسكن مهر بر اساس تصميم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن مورخ ۲۴/۶/۸۸ رياست جمهوري و بند ۹ مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای مسکن استان مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ اقدام خواهد شد.

تبصره ۵ : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع  P 50% قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

تبصره ۶ : در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در حد تراكم پايه بر اساس ضوابط شهرسازي ملاك عمل قرار مي گيرد.

تبصره ۷ : نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال بعهده خریدار جدید (انتقال گیرنده) می باشد.

تعرفه شماره (۳-۲) – عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از يك واحد تجاري/فرهنگی/ورزشی/درمانی. اداری و…..

 

رديف طبقات تجاری(X) با عر ض    معبر  کمتر  از ۱۶ متر تجاری(X)

با عر  ض معبر۱۶ متر و بیشتر   

ورزشی اداری فرهنگی درمانی/کلینیک ها(X) صنعتی/خدماتی (X)
۱ زير زمين ۱۸p ۱۲p ۸p ۵۰P
۲ همكف ۳۲p ۲۰p ۲۰p ۷۰p
۳ اول ۱۸p ۱۲p ۱۵p ۴۰P
۴ دوم ۱۰p ۸p ۱۲p ۳۰P
۵ سوم به بالا ۱۰p ۸p ۱۰p ۲۰P
۶ انباری ۱۰p ۶p ۶p ۲۰P
۷ نیم طبقه ۱۰p ۶p  

 

۲۰P

   E+A= (S*x*h)+30Tp+30Lp+50Zp+40Fp

=Aعوارض کل بنا                   =S مساحت مورد تقاضا                  =X  ضریب متغیر هر متر مربع

T= افزایش سطح بنا (سطح اشغال بنا خارج از ضوابط  شهرداری  به متر مربع )   L=  توسعه بنا   (تراکم در ارتفاع خارج از ضوابط شهرداری   به متر مربع)   Z= قدرالسهم از طرح جامع شهری  E= ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری بنا پس از رأی کمیسیون ماده صد(۴۰% ارزش کارشناسی رسمی )F= عمران شهری                   H= ضریب تعدیل هیئت شورای وزیران   ۱۴ درصد ارزش  دارائی ملاک عمل است

تبصره ۱ :درصورتیکه بالکن مغازه بیش از حدمجاز(حداکثر یک سوم مغازه) باشد از ردیف ۷ جهت وصول عوارض استفاده میگردد.

تبصره ۲ :  انباری مذکور در بند ۶ جدول ۲-۱ عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در ردیف تجاری محاسبه میگردد.

تبصره ۳ : ساختمان پزشکان در ردیف واحدهای تجاری محاسبه میگردد.

 

تبصره ۴ : عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ، فرهنگي هنري ، بهداشتي درماني متعلق و وابسته به دولت و همچنین  در صورت احداث مراکز فوق توسط واحدهای نظامي انتظامي و امنيتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني زيربنا (احداث اعياني) از نوع   تك واحدي به ازاي هر متر مربع خواهد بود.

تبصره ۵ : مساجد، تكايا، حسينيه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هر گونه عوارض در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض معاف می باشند .

تبصره ۶ : شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیر دولتی و واحدهای وابسته به آنها که با اصول بازرگانی اداره می شوند ، مشمول تعرفه عوارض پذیره یک واحد تجاری  برای صدور پروانه ساختمانی می باشند.

تبصره ۷ : هتل ها و مراکز گردشگری در صورت أخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بصورت صنعتی محاسبه می گردد..

تبصره ۸: چنانچه شخصی مغازه ای تجاری به متراژ (مثال: ۱۰۰ مترمربع با پروانه اخذ نماید و پس از اخذ پروانه در اجرای ساخت یا پس ازپایان کار تبدیل به دو واحد ۶۰ و۴۰ متری می نماید واحد بزرگتر عوارض نداشته و واحد کوچکتر به قیمت روز می بایست واریز نماید.)

بند (۱)‌: آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي ‌براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده ۱۹ قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس‌، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب ۱۳۸۷/۵/۱۶در برخورداري از تخفيفات‌، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

بند (۲)‌: مساجد، تكايا، حسينيه‌‌ها‌، امامزاده‌‌ها‌، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره ۲۳۴۹۹۱/۸۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند. چنانچه هیأت امنای مراكز فوق بجز تكايا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد‌های تجاری باشند تا ۲۰ ‌متر‌مربع از پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل مي‌گردد.

بند (۳) : فضای باز آهن فروشی ها و مشاغلی از این دست که از فضای باز عرصه از ردیف ۶ جدول بالا استفاده گردد.

جدول۴-۲:عوارض پذيره يك متر مربع ازچند واحد تجاري,اداري با ارتفاع و دهنه مجاز

رديف طبقات تجا ری   (x)   با عرض کمتر از  ۱۶ متر  تجا ری   (x)   با عرض ۱۶ متر و بالاتر ورزشی.اداری. فرهنگی .درمانی(X) صنعتی (X)
۱ زير زمين (۱۰+n) 4p (۱۰+n) 2.5p (۱۰+n) 3P ۵۰P
۲ همكف (۱۰+n) 6p (۱۰+n) 4p (۱۰+n) 5p ۷۰P
۳ اول (۱۰+n) 4p (۱۰+n) 2.5p (۱۰+n) 3p ۴۰P
۴ دوم (۱۰+n) 4p (۱۰+n) 2p (۱۰+n) 3p ۳۰P
۵ سوم به بالا  (۱۰+n) 4p (۱۰+n) 2p (۱۰+n) 2p ۲۰P
۶ انباری (۱۰+n) 4p (۱۰+n) 2p (۱۰+n) 2p ۲۰P
۷ نیم طبقه (۱۰+n) 6p (۱۰+n) 3P (۱۰+n) 3P ۲۰P
۸ بالکن ومشاعات (۱۰+n) 5p (۱۰+n) 3p (۱۰+n) 2p

    E+A= (S*x*h)+30Tp+30Lp+50Zp+40Fp

 

A=عوارض کل بنا                   =S مساحت مورد تقاضا                  =X  ضریب متغیر هر متر مربع

T= افزایش سطح بنا (سطح اشغال بنا خارج از ضوابط  شهرداری  به متر مربع )   L=  توسعه بنا   (تراکم در ارتفاع خارج از ضوابط شهرداری   به متر مربع)   Z= قدرالسهم از طرح جامع شهری

 E= ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری بنا پس از رأی کمیسیون ماده صد(۴۰% ارزش کارشناسی رسمی )F= عمران شهری                   H= ضریب تعدیل هیئت شورای وزیران   ۱۴ درصد ارزش  دارائی ملاک عمل است

 

 

 

تبصره۱:  انباری مذکور در بند ۶ جدول ۲-۱ عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در ردیف تجاری محاسبه میگردد.

 

تبصره ۲ : درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه ، سراي و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت  جبهه اول ملاك عمل مي باشد.

 

تبصره ۳ : واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود. 

 

تبصره (۴) : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.

بند ۱ : مطب پزشکان ، دندانپزشکان، رادیولوژیستها ، سونوگرافی ، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی مختلط در یک بنا مشروط به اینکه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل، انجام این امر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برای زیربنای تجاری و مسکونی  بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

 

بند ۲ : باستناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري احداث دفاتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و روزنامه و مجله و مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون  استفاده تجاري محسوب نمي شود . بنابراين بر اساس صدور پروانه تك واحدي  مسكوني محاسبه مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبصره ۱

صدور پروانه ساختماني المثني بعد از محرز شدن وقوع سانحه و يا مفقود شدن و يا بعد از تایید از بين رفتن پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع ذيصلاح و يا اخذ تعهد ثبتي مبني بر كليه مسئوليتهاي حقوقي و جزايي بر ذمه متقاضي ناگزير به تعويض شناسنامه شود به ميزان ۵% عو ارض احداث مأخوذه قبلي(مشروط بر اينكه حداكثر از مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال کمتر و از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید) مقدور میباشد.

 

 تبصره ۲

اصلاحات و تغييرات در پروانه ساختماني مشروط به رعايت ضوابط طرح هاي هادي جامع و تفصيلي بوده چنانچه مالكين مجاز به احداث اصلاحات باشند كه منجر به افزايش مساحت مندرج در پروانه ساختماني گردد قبل از احداث مي بايستي با انجام تشريفات قانوني لازم اعم از اخذ نظريه مهندس ناظر و ارائه نقشه اصلاحي به شهرداري اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنا با احتساب زيربناي مندرج در پروانه و اخذ مابه التفاوت عوارض اقدام نمائيد. چنانچه بنا احداث و براي آن قسمت درخواست اصلاحات تغييرات گردد پس از طرح موضوع در كميسيون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شد

 تبصره ۳

ساختمانهايي كه بدون پروانه يا مازاد برپروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث مي شوند و از سوي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ابقاء مي شوند علاوه بر جرائم تعيين شده از سوي كميسيون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذيره، عوارض پيش آمدگي و عوارض مازاد بر تراكم وپيش بيني شده موجود در اين تعرفه (براساس قيمت منطقه اي روز كه عبارت است آخرين ارزش معاملاتي زمين ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي) مي باشند. ضمناً عوارض زیربنا و پذیره با توجه به تغییرات بنا (افزایش یا کاهش)، کل بنا محاسبه و مابه التفاوت آن وصول خواهد شد.

تبصره ۴

مؤدياني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري مي تواند پس از كسر ۱۵درصد ، نسبت به عودت وجوه واريزي صرفاً جهت صدور پروانه اقدام نمايند. (عوارض تفكيك ، نوسازی یا سطح شهر، آموزش و پرورش، حق النظاره مهندسی، خزانه و آماده سازي قابل استرداد نيست)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره ۴ — عوارض تجدید پروانه ساختمان

 

عنوان تعرفه عوارض شاخصهای تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول توضيحات
عوارض تجدید پروانه ساختماني طبق ضوابط هریک از عناوین مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه می گردد در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد ، در صورتی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد صرفاً در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی بعنوان طلب مودی لحاظ می گردد.

لازم به توضیح است در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفاً عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد

تبصره ۴ — عوارض تمدید پروانه ساختمان

 

عنوان تعرفه عوارض شاخصهای تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول توضيحات
عوارض تمديد پروانه ساختماني

درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی

در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و پروانه  ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه تمدید میگردد در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم حداکثر ۳% ( با تصویب شورای مربوطه ) عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود . اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه هرسال به میزان ۲% عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به ۲۰% عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد.اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد علی رغم مغایرت با طرذح های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید                 می گردد . املاکی که دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقبف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند .

 

 

ردیف مساحت زیربنا (متر مربع) حداکثر  زمان اتمام عملیات (ماه)
تا ۳۰۰ ۲۴
۱ ۳۰۰-۲۰۰۰ ۳۶
۲ ۲۰۰۱-۵۰۰۰ ۴۸
۳ بیش از ۵۰۰۰ متر ۶۰
۴

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (۹-۲)-عوارض برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

 

شرح عنوان شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ضوابط ترتیبات وصول
عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تعیین کاربری در صورتی که بدرخواست مالک ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد. میزان این عوارض  ۴۰    ارزش افزوده ایجاد شده باشد . اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربری ثبت نشده باشد تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد.(بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری می باشد)
عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغیر کاربری
عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد حداکثر به میزان از ۴۰% ارزش افزوده ایجاد شده برای یکبار قابل وصول می باشد .

 

تعرفه شماره (۱۰-۲)- عوارض پذیره تأسیسات شهری                                                                  

رديف شرح عنوان شاخص تدوین نحوه محاسبه عوارض ضوابط ترتیبات وصول
۱ عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری ( دکل ها ، تجهیزات ، و آنتن های مخابراتی ، ترانسفرماتورها و نظایر آنها ) مساحت ، ارتفاع * موقعیت جغرافیایی (شامل پارکها ، املاک بلا استفاده عمومی ، املاک شخصی و نظایر آنها ) تعداد تجهیزات *۵۰p*  این عنوان عوارض فقط یکبار  و هنگام صدور مجوز وصول می گردد.

تعرفه شماره (۱۱-۲) – عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي محصور نشده

بند (۱) ‌: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده ۱۱۰ قانون شهرداری كه مقرر مي‌دارد‌: “نسبت به زمين يا بنا‌هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورای شهر مي‌تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.” از شمول اين تعرفه مستثني است.

بند (۲) : ارتفاع مجاز ‌براي احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)

تعرفه شماره (۱۲-۲)- عوارض واحد اضافی

در کلیه کاربری ها ی سطح شهر اگر مالکین نسبت به احداث واحد اضافی اقدام نمایند و پس از ارجاء به کمیسیون ماده ۱۰۰ رای ابقاء بنا صادر گردد علاوه برجرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض ذیل نیز           وصول گردد.

 

ردیف نام کاربری نحوه محاسبه عوارض واحد اضافی کوچکتر
۱ مسکونی *P*S*40
۲ تجاری ۵۵*P*S
۳ اداری ۵۰*P*S
۴ سایر کاربری ها ۲۰*P*S

 

               

 Z: ضریب مصوب                   P : ارزش منطقه ای                    S : مساحت واحد کوچکتر

تعرفه شماره (۲-۱۳)- عوارض بهره برداری از معبر

چنانچه مالکین و یا سازندگان ساختمانهای در حال احداث بخواهند از معابر شهری برای دپو مصالح استفاده نمایند یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معبر را اشغال کند به شرطی که موجب کندی تردد و ایجاد مشکل برای شهروندان نشود به تشخیص شهرداری با پرداخت عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری صادر خواهد شد.

 

 

ردیف شرح عوارض  بهره برداری معابرX)  )
۱ معابر با عرض گذر کمتر از ۱۰ متر ۵
۲ معابر با عرض گذر ۱۰ تا ۳۴ متر ۷
۳ معابر با عرض گذر بیشتر از ۳۴متر ۱۰

تبصره : عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک میباشد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال برای هر واحد مسکونی و تجاری (در زمان صدورپروانه) دریافت گردد.

 

تعرفه شماره (۲-۱۴– جدول ارزش معاملاتي ساختمانهـاي با كاربـرد نوع مصالح مختلف براي تعيين ميـزان جريمه آراء ماده ۱۰۰) موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري (:

رديف شرح  

قیمت  (ریال) 

۱ ساختمانهاي بتون آرمه با هر نوع سقف از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ریال
۲ ساختمانهاي اسكلت فلزي با هر نوع سقف از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال
۳ ساختمانهاي اسكلت آجري با هر نوع سقف از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۵ریال
۴ ساختمانهاي بلوكي با هر نوع سقف از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال
۵ ساختمانهاي آجري،بلوكي،خشتي و گلي با هر نوع سقف از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال
۶ ساختمانهاي چوبي و تخته زير شيرواني ۰۰۰/۰۰۰/۳ریال
۷ انبارها با پايه فلزي از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۳ریال
۸ ديوارهاي آجري يا بلوكي با ارتفاع۵/۲ متر از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۳ریال
۹ گاراژها و توقف گاههاي عمومي با هر نوع پايه و پوشش از قرار متر مربعي ۰۰۰/۰۰۰/۳ریال
۱۰ ساختمانهايي كه داراي آسانسور يا پله برقي و يا شوفاژ و تهويه مطبوع باشد (مازاد بر مبلغ مذكور از قرار متر مربعي) ۰۰۰/۰۰۰/۳ریال

 

 

تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ : آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

 

 

 

– ساختمانهای پنج طبقه به پایین در صورت تخلف و چناچه دارای آسانسور باشند، به منظور تشویق در احداث آسانسور ارزش معاملاتی بند ده (۱۰) با ارزش معاملاتی ساختمان در ردیف مذکور جمع نخواهد شد(جرایم مذکور بدون در نظر گرفتن بند ده ۱۰) محاسبه خواهد شد.

جدول ۱۵-۲ )عوارض افزایش  توسعه بنا ( مغایر با طرح توسعه شهری )

 

ردیف شرح عوارض یک مترمربع(X)
۱ عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز درکاربری تجاری ۳۰P
۲ عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز سایرکاربریها همکف وطبقه اول ۳۰P
دوم و طبقه سوم ۳۰P
طبقه چهارم ۳۰P
طبقه پنجم و بالاتر ۳۰P

 

جدول(۱۶-۲) عوارض افزایش  سطح بنا ( مغایر با طرح توسعه شهری )

 

ردیف شرح عوارض یک مترمربع(X)
۱ عوارض مازاد بر سطح بنا مجاز درکاربری تجاری ۳۰p
۲ عوارض مازاد بر سطح بنا مجاز سایرکاربریها همکف وطبقه اول ۳۰p
طبقه سوم و دوم ۳۰p
طبقه چهارم ۳۰p
طبقه پنجم و بالاتر ۳۰p

تعرفه شماره (۱۷-۲)  – عوارض بالکن و پيش‌آمدگي مشرف به معابر

در مورد پيش آمدگي (ساختمان، بالكن، تراس) واحدهاي تجاري، صنعتي، اداري و مسكوني كه مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و هادي، ايجاد و احداث مي شود، از هر متر مربع پيش آمدگي علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زيربنا و اخذ عوارض مربوطه، عوارضي تحت عنوان عوارض پيش آمدگي به شرح زير محاسبه و وصول مي شود.

رديف شرح عوارض يك مترمربع مسکونی(X) عوارض يك مترمربع تجاری/اداری و… (X)
۱ پيش آمدگي به صورت ساختمان ۵۰P ۶۰P
۲ پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن سه طرف بسته روپوشيده ۱۵P ۶۰P
۳ پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن دويا سه طرف باز روپوشيده ۷P ۲۵P
۴ پیش آمدگی بصورت تراس یا بالکن روباز ۳p ۸p

 

بند (۱): چنانچه پيش‌آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به‌صورت سايه‌بان مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.   

بند (۲)‌: چنانچه پيش‌آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد وصول عوارض پيش‌آمدگي به‌صورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

تعرفه شماره (۱۸-۲)  –  شاخص های تدوین  نحوه محاسبه و ترتیبات وصول   

 

رديف  شرح عنوان ماخذ و نحوه محاسبه  شرح عنوان  ضوابط ترتیبات وصول
۱ آتش نشانی معادل ۴% عوارض پروانه -+  به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان‌‌های بالای پنج سقف بند (۱)‌: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

بند(۲)‌: عوارض فوق از بنا‌هایی که توسط کمسیون ماده ۱۰۰ رای ابقاء صادر مي‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی    هزینه گردد.

     

 

تعرفه شماره (۱۹-۲)عوارض سطح شهر  ، عوارض  نوسازی  .   (شهر‌هایی که مشمول ماده ۲ قانون

نوسازی و عمران شهری نمي‌باشند عوارض سطح شهر پرداخت می نمایند )

 

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض اعياني ۵/۲ %ارزش معاملاتی ماده ۴ قانون نوسازی × مساحت اعياني  
۲ عوارض عرصه ۵/۲ ارزش معاملاتی ماده ۴ قانون نوسازی × مساحت عرصه

 

تبصره  ۱-عوارض استخرهای شنا بر اساس تعرفه کاربری ورزشی محاسبه می گردد.

۲- عوارض استخرهای شنا یا هر استخر ی در کاربری های غیر ورزشی و غیر کشاورزی به زای هر متر مربع مساحت معادل ..۵۰٫٫٫ درصد پروانه ساختمانی کاربری مربوطه محاسبه می گردد.(خانه های ویلایی)

۳- عوارض استخر های کشاورزی در صورت ارایه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به ازای هر متر مربع مساحت با هر عمق  ./۲P محاسبه و وصول گردد..

 

P : قیمت منطقه ای                         Z: ضریب مصوب

تعرفه شماره (۲۰-۲)– صدورمجوزحصارکشی و ديوارگذاري برای املاک فاقد مستحدثات

طول دیوار ، ارتفاع دیوار ، نوع دیوار ( بتنی ، آجری ، فلزی ، فنس و نظایر آنها )

در مواردی که مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در ملک خود را دارند مشمول پرداخت این عوارض خواهند شد.

A=T*H*L*P

P= ارزش دارایی               T= طول دیوار        H= ارتفاع  

        

ردیف نوع دیوار ضریب دیوار
۱ بلوکی ۵p
۲ آجری ۳p
۳ فلزی ۲p
۴ فنس ۱p                       
۵ سایر ۲p

.

تبصره  : محاسبه با قیمت جدید از ۴۰ درصد قیمت روز تجاوز ننماید

Z                : ضریب مصوب             P : ارزش منطقه ای                S : مساحت تغییر کاربری یافته

تبصره ۱ : بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده ۵، چنانچه تبديل پيلوت و زیرزمین به مسكوني داخل درصد مجاز باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج درصد باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراكم مجاز خواهد بود .

 

تبصره ۲ : برای آن دسته از ساختمان هایی که بدون مجوز شهرداری احداث می گردد و پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقای اعیانی صادر می گردد عوارض فوق قابل وصول می باشد.

تبصره ۳ : مودیانی که پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رای به قلع بنا داده شده است تا زمانیکه رای اجرا نشده باشد ؛ عوارضی  معادل ۵ برابر ارزش دارایی و عوارض سالیانه دریافت خواهد شد . اما در صورت تخریب ، عوارض موصوف حذف خواهد شد .                       ( ارزش دارایی ۵*p( * متراژ بنا

 

.

 

تبصره  –  بهای خدمات بر استقرار محل فعالیت بانک ها  و موسسات مالی در محدوده قانونی 

بدليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و مؤسسات مالي ، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه ، عوارضي بر مكانهاي استقرار بانكها وبشرح زير وصول خواهد گرديد.

۱ – عوارض سالیانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

P 2 × مساحت اعیانی شعبه

تبصره ۱ : ملاك محاسبه عوارض ياد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرويس بهداشتي ، اتاق نگهباني مجزا ، لابي ، بايگاني ، نورگير و راه پله و ساختمان مسكوني مدير شعبه ، نمازخانه و …        نمي شود .

تبصره ۲ : به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظريه حقوقي شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است.

 

فصل سوم :

 

حق الاجاره تبلیغات و نصب تابلوو

بهای خدمات

 

تعرفه شماره (۱-۳) حق الاجاره تبلیغات و نصب تابلو (تبلیغات محیطی به غیر از تابلو های معرفی)

تعريف: تابلوي استاندارد عبارت است از يك متر عرض تابلو در طول دهنه مغازه

الف صاحبان واحدهاي فعال مي توانند ، جهت معرفي يا راهنمايي عمومي تابلو استاندارد با مجوز شهرداري در محل فعاليت نصب نمايند تابلو استاندارد مشمول عوارض نمي گردد .

نصب بنر به صورت موقت  برای هر متر مربع ۱۵۰۰۰۰۰ ریال  ماهیانه محاسبه می شود

ب– تابلو از نظر ابعاد بايد استاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب كندي عبور و مرور ايجاد مزاحمت نگردد . بنابراين نحوه وصول عوارض از تابلوهاي غيراستاندارد به شرح زير مي باشد :

اطلاعاتي جهت نمايش يا چاپ موجود نيست

 

تبلیغات عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی محیطی ابعاد تابلو ، موقعیت جغرافیایی ، مدت زمان بهره برداری  

 

.در صورتی که تابلوی نصب شده در سطح شهر دارای این سه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض            نمی گردد :

۱-      مندرج روی تابلو کاملاً منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد .

۲-      تابلو صرفاً بر سرب درب یا نمای محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد .

۳-      ابعاد تابلو کاملاً منطبق بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی و منظر شهری و همچنین دستور العمل موضوع بند ۳۵ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی باشد . در صورتیکه تابلوی نصب شده هر یک از این سه ویژگی را نداشته باشد مشمول عوارض می گردد.

 

.

تعرفه شماره (۲-۳)– نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت)

 از دكه ها و مغازه هايي كه متعلق به شهرداري بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل وانتقال منافع سرقفلی بر مبنای ارزیابی اداره دارایی یا کارشناس شهرداری به قیمت روز به میزان۱۰% بعنوان عوارض انتفاع حق مالکیت اخذ می گردد.

تبصره : شهرداری حق واگذاری عرصه و اعیان دکه های واقع در معابر را  ندارد.

 

 

 

تعرفه شماره (۵-۳)-بهای خدمات کارشناسی

حق كارشناسي براي كليه پاسخهايي كه نياز به استعلام از شهرداري دارند به شرح ذيل تعيين مي شود كه مي بايستي به حساب شهرداري واريز گردد (منظور از کارشناسی اعزام کارشناس به محل ملک نمی باشد).

 

۱- بهای خدمات انجام امور اداری                               ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۲- بهای خدمات كارشناسي حريم شهر                     ۰۰۰/۰۰۰/۵ریال

۳- بهای خدمات کارشناسی اعزام کارشناس فنی       ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

۴-بهای خدمات کارشناسی بازدید قطع اشجار            ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال

۵ بهای خدمات فروش نقشه                                     ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال

تبصره : در زمان نقل و انتقال حق کارشناسی برای بناهای مسکونی  ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و برای بناهای تجاری ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت شود

 تعرفه شماره (۳-۷)-  بهاي خدمات هزينه غرامت عمليات اجرائي حفاريها

الف : مبناي تعرفه بهاي خدمات حفاري

رديف شرح بستر قيمت پايه عوارض مترمربع (ریال) قيمت پايه عوارض مترطول (ریال)
۱ آسفالت دو لایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال ۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال
۲ آسفالت معابر و سواره رو یک لایه ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال ۰۰۰/۰ ۰۰/۳ریال
۳ موزائيك و پازل هاي رنگي ۰۰۰/۲۰۰۰ریال ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۴ بتن ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال ۰۰۰/۱۰۰۰ریال
۵ خاكي /شني ۰۰۰/۵۰۰ریال ۰۰۰/۲۵۰ریال

تبصره۱ : در مسیر حفاریهای جدید افزایش۲۰درصدی قیمت پایه عوارض، محاسبه و قابل وصول میباشد.

تبصره ۲ : گونه خسارت به آسفالت  و جداول توسط آشخاص حقیقی و یا حقوقی  برا اساس  فهرست بهای ترمیم   سال ۱۴۰۲ محاسبه خواهد شد.

تعرفه شماره (۸-۳)-  بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی  و صنفی

الف- فعالیت صنفی بصورت دست فروشی و یا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداری بایستی براساس بندهای۱و۲۰ ماده  ۵۵ قانون شهرداری با آنان رفتار کند.

ب- استقرار دست فروش ها و یا خودروهای حامل اجناس فروشی در میادین مشخص شده ازسوی شهرداری درروزهای هفتگی ودر صورتیکه شهرداری ناگزیر به آن باشد بلامانع است مشروط به اینکه شهرداری زمینه فعالیت اشخاص در میادین (روز هفتگی) را چنان فراهم نماید که به صورت روزانه وسیال محل استقرار دراختیار متقاضیان قرار گیرد که امکان تصرف اماکن عموی از سوی اشخاص سلب شود.

ج- عوارض اینگونه فعالیت ها روزانه بین مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰  ریال متناسب باحرفه ویا صنف مشابه خواهند بود که به صورت روزانه ویا هفتگی و با درخواست متقاضی وصول واجازه فعالیت داده خواهد شد.

د-فروش هرگونه اقلام واجناس با خودرو روزانه مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال.

و- اینگونه فعالیتها عوارض افتتاحیه نخواهد داشت.

هـ – ازایجاد کنندگان سد معبرکه لوازم واثاثیه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداری جمع اوری میشود هزینه ای به شرح زیربابت نگهداری وحفاظت اموال توقیفی دریافت میگردد.

۱- خوراکی وفاسد شدنی روزانه ۱۵۰۰۰ ریال.

۲- پوشاک واقلام مشابه باتوجه به حجم انها روزانه ۱۰۰۰۰ ریال تا  ۲۰۰۰۰ ریال.

۳- کلیه اقلام مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بین ۱۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰ ریال.

تبصره : ارزش ريالي اجناس توسط هيئت مسئول ، معاون و انباردار ستاد رفع سد معبر به حداقل قيمت تعيين خواهد شد.

تعرفه شماره (۹-۳)-  بهای خدمات سازمان حمل و نقل (تاکسیرانی)

عنوان مبلغ به ریال
 صدور كارت پروانه اشتغال مسافر و باربري
۱)      زير ۳٫۵ تن   ۰۰۰/۵۰۰/۱ريال
۲)     از ۳٫۵ تا ۶ تن ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال
۳)      بالاي ۶ تن ۰۰۰/۵۰۰/۲ریال
۴)      تمديد صدور كارت پروانه اشتغال مسافر و باربري  ۵۰%  صدور پروانه
صدور کارت تردد خودرو های مسافر بر شخصی تا ۱۵ نفر ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
تمدید کارت تردد خودرو های مسافر بر شخصی بالاتر از ۱۵ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
صدور پروانه تاکسیرانی ۰۰۰/۱۰۰۰  ریال
تمدید پروانه تاکسیرانی ۰۰۰/۵۰۰ریال
صدور دفترچه مرخصی رانندگان ۰۰۰/۱۰۰ ریال
صدور کارت شهری تاکسیرانی ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال
نقل و انتقال تاکسی ۵/۲ درصد خودرو  

تعرفه  شماره (۱۰-۳)-  تعرفه خدمات میت در شهرداری

ردیف نوع خدمات مبلغ بریال
۱ هزینه حمل میت داخلی ۰ ریال
۲ هزینه حمل میت خارج از شهر هر کیلومتر ۰۰۰/۴۰ ریال
۳ شستشوی میت ۰ ریال
۴ هر ساعت تاخیر آمبولانس ۱۰۰۰۰۰۰ریال

 

 

 

 

تعرفه شماره (۱۱-۳)-بهای خدمات ا جاره ماشین آلات شهرداری  

ردیف نوع خودرو عنوان خدمات مبلغ اجاره  تا  ۵ روز     مبلغ اجاره    با كاركرد بيش از  ۵ روز   تا یکماه مبلغ اجاره  هر روز    با كاركرد بيش از  یکماه  
۱ لودر انجام عملیات تسطیح و خاکبرداری و… مطابق با درخواست مودیان ۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال ۰۰۰/۰۰٫/۱۰۰ ریال  ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال  
۲ بیل انجام عملیات تسطیح و خاکبرداری و… مطابق با درخواست مودیان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ریال  
۳ كاميون

 

حمل شن و ماسه و خاک و …. مطابق با درخواست مودیان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال  ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ریال  
۴ گريدر تسطيع  جاده  مطابق با درخواست مودیان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال ذ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ریال  
۵ غلطک تسطيع  جاده  مطابق با درخواست مودیان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال  
 

تبصره (۱۲-۳)بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی

شهرداری میتواند از حمل بارهایی که به موجب ضوابط محموله ترافیکی قلمداد شده اند این عنوان (بهای خدمات را دریافت نمایند)

A=w*70p*

W = وزن محموله ترافیکی به تن                p  = قیمت منطقه ای

 

 

 

تبصره :(۱۴-۳) بهای  خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی

بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی این عنوان بر اساس ضوابط مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارائه طرح ایمنی عملیات ساختمان قابل وصول می باشد.حداکثر مبلغ این عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.
۱-بهاء خدمات ارائه ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاه و شرکت ها و   موسسات و در  محدوده شهری( استفاده از معابرشهری   در طول سال )

۲- تجهیز کارگاه در محدوه شهر ( استفاده بعنوان محل فعالیت کارگاهی )

  سطح معابر  مورد استفاده  *۲۵p *مدت بهره برداری

 

متراژ کارگاه * p25 *مدت بهره برداری

بهاپ خدمات   ناشی از عبور و مرور ماشینهای حمل مصالح کارگاهی به بیرون از شهر (خسارت وارده به معابر شهری )  به ازای هر سرویس حمل  از داخل شهر  به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال تعیین می گردد

    

                  فصل چهارم                                تعرفه  عوارض صنوف

وحرف خاص

تعرفه شماره (۱-۴)– نحوه وصول عوارض كسب و پيشه صنوف

الف : صدور گواهي پرداخت عوارض شغلي از جانب شهرداري براي اتحاديه ها ايجاد هيچگونه حقي براي مؤدي در زمينه ساير عوارض و ديگر حقوق قانوني شهرداري نمي نمايد.

ب- كليه مشاغل بدون پروانه شغلي بايستي برابر ماده ۱۲ قانون نظام صنفي نسبت به دريافت پروانه صنفي از اتحاديه هاي مربوطه اقدام نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند تا زمانی که اقدامات لازم جهت دریافت پروانه کسب خود ننموده اند و یا مکان مذکور بدون مجوز شهرداری تبدیل به تجاری شده باشد تا زمان تعیین تکلیف مکان فوق چنانچه فعالیت کسبی نمایند عوارض شغلي آنها دو   برابر مشاغل مشابه محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

.

 

 

 

تعرفه شماره (۳-۴)- عوارض كسب و پيشه از دكه هاي واقع در سطح شهر

الف : فعاليت صنفي به صورت دست فروشي و يا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداري بايستي براساس بندهاي ۱ و ۲ ماده ۵۵ شهرداري ها با آن رفتار كند .

ب : دكه هاي واقع در بازارچه ها كه با شهـرداري طرف قرارداد بوده مشمول پرداخت عوارض كسب پيشه به ميزان ۲۵% عوارض سالانه و افتتاحيه مي باشد .

ج : دكه هاي واقع در بازارچه ها كه فاقد قرارداد با شهرداري بوده نحوه وصول عوارض كسب پيشه به شرح زير مي باشد .

ج : عوارض كسب و پيشه ماهیانهء دكه هاي واقع در معابر اصلی و در معابر فرعی ، ماهیانه به قیمت کارشناسی میباشد.

د : عوارض  دستفروشان بازارهای محلی روزانه مبلغ ۰۰۰/۵۰ ۲ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال می باشد.

د : عوارض   دستفروشان  حاشیه جاده   با هرنوع شغلی به   ازای هر متر مربع اشغال شده  روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰  ریال می باشد.

تعرفه شماره (۴-۴)-   حق ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  ورودی پارکینگ

 

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض    
۱ عوارض   حق ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  ورودی پارکینگ به ازای هر نوع ماشین   عوارض اجاره الاچیق    اجاره ۲۴ ساعت
۲   ۱۰۰۰۰۰ ریال

و به ازای توقف بیش از دو ساعت  ،    ،برای هر ساعت مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال اضافه میگردد

 

            ۴۰۰۰۰۰ ریال

 

تبصره – حق توزين

عوارض حق توزين در باسكول ها به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال در سال تعيين مي شود كه باسكول داران مستقردرمحدوده قانوني وحريم شهر موظف به پرداخت آن به شهرداري مي باشند .

تعرفه شماره (۵-۴)- بهای خدمات و عوارض کسب و پیشه و حرف خاص

بهای خدمات و عوارض کسب و پیشه و حرف خاص از طریق فرمول زیر قابل محاسبه و وصول می باشد:

 

A=K×S×P

K-ضریب شغل

S-مساحت

P-ارزش منطقه ای دارایی

 

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ردیف نوع فعالیت ضریب عوارض شغلی

سالانه

 

پسماند
 

 

W

(کیلو گرم در روز )

S = متر مربع
۱ فروشندگان محصولات زیتون ۲ ۶ ۲۰
۲ خواروبارفروشی ۱٫۲ ۴ ۴۰
۳ دفاتر بیمه ۱٫۲ ۲ ۲۰
۴ آموزشگاههای خصوصی ۱ ۴ ۱۰۰
۵ عکاسی ۱ ۲ ۱۵
۶ آرایشگاه مردانه ۱ ۴ ۱۰
۷ آرایشگاه زنانه ۱ ۵ ۱۶
۸

 

تعمیر کاران به استثنا مکانیکی ۷۵/۰ ۳ ۲۰
۹             تعمیر کاران ماشین         های سوراری و غیره ۲ ۳ ۲۰

 

 ۱۰ تعمیرگاه موتور سیکلت و دوچرخه

 

۵/۰ ۲ ۱۵
۱۱ دفاتر تاکسی تلفنی و…

 

۳/۰ ۳ ۲۰
۱۲ فروشندگان لوازم خانگی

 

۲ ۲ ۴۰
۱/۱۲ تعمیرکاران لوازم خانگی

 

۱ ۲ ۱۵
۱۳ فروشندگان لوازم برقی

 

۱ ۱٫۵ ۲۰
۱۴ فروشندگان مصالح ساختمانی

 

۲ ۶ ۵۰
۱۵ سازنده گان درب و پنجره

 

۱ ۵ ۴۰
۱۶ فروشندگان درب و پنجره

 

۱ ۵/۱ ۴۰
۱۷ تراشکاری و جوشکاری

 

        ۲ ۳ ۴۰
۱۸ فروشندگان کیف و کفش

 

۱٫۵ ۲ ۲۰
۱۹ فروشندگان پوشاک

 

۱٫۵ ۱٫۵ ۲۰
۲۰ فروشندگان پلاسکو

 

۲ ۲ ۴۰
۲۱ خیاطی

 

۶/۰ ۱٫۵ ۱۵
۲۲ فروشندگان مواد غذایی و پروتئینی ۰/۵ ۲/۵ ۲۰
۲۳ فروشندگان گیاهان دارویی

 

۵/۰ ۱ ۲۰
۲۴ گلفروشی

 

۱ ۴ ۲۰
۲۵ نانوایی

 

۵/۰ ۱ ۲۰
۲۶ رستوران

 

۱ ۸ ۴۰
۲۷ فست فود و ساندویچی

 

۷/۰ ۴ ۲۰
۲۸ قنادی

 

۱ ۳ ۳۰
۲۹ کارواش

 

۷/۰ ۳ ۴۰
۳۰ تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری

 

۸/۰ ۱ ۲۰
۳۱ نقاشی اتومبیل ۱ ۱ ۲۰
۳۲ صافکاری

 

۱ ۵/۱ ۲۰
۳۳ تعمیرکاران ساعت

 

۵/۰ ۱ ۱۵
۳۴ فروشندگان آرایشی و بهداشتی

 

۷/۰ ۵/۱ ۲۰
۳۵ فروشندگان و تعمیر کاران رایانه

 

۱ ۱ ۲۰
۳۶

 

فروش و تعمیر موبایل ۱ ۲ ۲۰
۳۷ فروشندگان میز و صندلی و…

 

۱ ۲ ۴۰
۳۸ طلا فروشی

 

۲ ۲ ۱۵
۳۹ دفاتر تاسیسات ۱ ۱ ۱۵
۴۰ لوازم التحریر

 

۷/۰ ۲ ۲۰
۴۱ فروشندگان لاستیک و رینگ…

 

۵/۱ ۳ ۲۰
۴۲ کفاشی

 

۵/۰ ۲ ۲۰
۴۳ چاپخانه

 

۲ ۳ ۴۰
۴۴ تابلوساز و خطاط

 

۱ ۱٫۵ ۲۰
۴۵ فتوکپی و…

 

۵/۰ ۱ ۱۲
۴۶ داروخانه دامپزشکی

 

۵/۱ ۳ ۴۰
۴۷ خشکشوئی

 

۱ ۲ ۴۰
۴۸ داروخانه

 

۲ ۳ ۴۰
۴۹  تعویض روغن ماشین الات ۱ ۵ ۲۰
۵۰ فروشندگان لوازم ورزشی ۱ ۲ ۲۰
۵۱ خرازی ۷۵/ ۲ ۱۲
۵۲ قصابی ۱ ۶ ۳۰
۵۳ میوه و تروبار ۱ ۵ ۲۰
۵۴ برنج فروشی ۱ ۲ ۲۰
۵۵ کافی تریا ،ابمیوه و بستنی ۸/۰ ۴ ۲۰
۵۶ قهوه خانه ۵/۰ ۲ ۱۵

 

۵۷ فروشندگان لوازم پزشکی ۲ ۲ ۲۵
۵۸ مطب پزشکان  عمومی ۳ ۴ ۵۰
۵۹ مطب متخصص وکلینیک دندان ۵ ۴ ۵۰
۶۰ دندانپزشکان ۸/۰ ۳ ۳۰
۶۱ فروشندگان انواع روغن موتور ۱ ۲ ۲۰
۶۲ کارگاه قنادی ۲ ۲ ۶۰
۶۳ کارگاه های تولیدی سنگ و بلوک ۷/۰ ۳ ۵۰
۶۴ فروشندگان آهن آلات ۲ ۵/۱ ۵۰
۶۵ فروشندگان فرش و موکت ۱ ۲ ۴۰
۶۶ لحاف دوزی ۵/۰ ۵/۱ ۲۰
۶۷ طباخی ۱ ۲

 

 ۲۰
۶۸ انبارداری کالا ۱ ۲ ۴۰
۶۹ کافی نت ۱ ۱٫۵ ۲۰
۷۰ دفاتر تبلیغاتی ۵/۰ ۳ ۲۰
۷۱ فروشندگان لوازم یدکی ۲ ۲ ۴۰
۷۲  دفاتر امور وکالت ۳ ۵/۱ ۱۵
۷۳ کرایه دهندگان چرثقیل ۱ ۲ ۲۰
۷۴ فروشندگان انواع باطری ماشین… ۲ ۲ ۴۰
۷۵ جایگاه های سوخت ۲ ۳ ۱۰۰
۷۶ ساختمانهای اداری و خدماتی * ۳ ۱۰۰
۷۷ عوارض بر استقرار بانکها ۳ ۳ ۱۰۰
۷۸ کلیه مشاغل به استثاء ۷۷ گانه بالا ۲ ۲ ۲۰

 

 

 

 

 

فصل پنجم

دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري

اين دستورالعمل باستناد ماده ۸ قانون مديريت پسماندها و به منظور تشويق توليدكنندگان به توليد كمتر پسماند وافزايش كمي و كيفي تفكيك از مبداء و بازيافت، كاربردي بودن براي شهرداريها ، انعطاف پذيري ، افزايش نقش شوراهاي اسلامي ، تشويق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزينه ها ، جهت پسماندهاي عادي تهيه گرديده است.

ماده ۱: واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل تابع تعاريف مندرج در ماده ۲ قانون مديريت ۸۴ مصوب /۵/ ۱۳۸۳ و ماده ۱ آيين نامه اجرايي شماره ۲۸۴۸۸ /ت ۳۲۵۶۱ ه مورخ ۱ /۲/ پسماندها مصوب ۲۰هيئت محترم دولت مي باشد .

ماده ۲: منابع درآمد مديريت اجرايي پسماند : عبارت است از بهاي خدمات وصولي از توليد كنندگان كليه پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماكن مسكوني، تجاري، خدماتي، صنفي، توليدي، اداري و غيره يا كشاورزي واقع در داخل حريم شه رها.

ماده ۳: پرداخت كننده : اشخاص حقيقي يا حقوقي ( توليد كننده پسماند) تاديه كننده بهاي خدمات به مديريت اجرايي میباشند .

ماده ۴: صورتحساب بدهي : قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است كه مشخصات و ميزان بدهي اشخاص حقيقي و يا حقوقي توليد كننده پسماند ها در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانكي تنظيم و جهت پرداخت به توليد كننده پسماند ارائه م يگردد.

ماده ۵: رسيد دريافت وجه : قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس ازواريز بهاي خدمات توسط بانك مورد تاييد قرار گرفته و به پرداخت كننده تسليم م يگردد .

تبصره : شهرداريها موظف به تفكيك بهاي خدمات از ساير در آمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده كه براساس قانون و آيين نامه فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند م يگردد.

ماده ۶: نحوه محاسبه بهاي خدمات مديريت اجرايي پسماندها :

الف ) بهاي خدمات پرداختي توسط توليد كنندگان پسماند عادي براي اماكن مسكوني :

C= f × D × R  (Ct + Cd ) × E1 ×E2

 

 

= ( F    ۳ نفر / بعد خانوار شهري (

=(D روزهاي سال   ۳۶۵ روز

= (R سرانه توليد پسمانددر شهر مربوطه (كيلوگرم

= (Ct هزينه جمع آوري و حمل و نقل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال

 

=(Cd هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال

=E1 نسبت عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظربه متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني شهر = ضريب تعديل منطقه اي

۰/۴ با شرط۰/۴ < E1< 1/5E 0 مي باشد

E2 ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبدا= ۲ / نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدي (

< E2< 17/0

=(C بهاي خدمات پسماند يك خانوار شهري در شهر مربوطه (ريال

۰/۵ كيلوگرم و تفكيك از مبدا صورت / مثال : در صورتي كه در يك شهر سرانه توليد پسماند به ازاي هر نفر و هزينه جمع آوري، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول  ) بترتيب معادل ۱۵۰۰ و۴۵۰۰ریال باشد و متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني در شهر ۵۰۰۰۰۰ ريال و عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظر ۵۰۰۰۰۰ ريال باشد بهاي خدمات پسماند   ۲۶۸۲۷۵۰ريال مي گردد.

C = 3×۳۶۵ × ۰/۳۵۰ (۴۵۰۰+۱۵۰۰) ×( ۵۰۰۰۰۰ ÷ ۵۰۰۰۰۰ ) ×۱         C =2682750R

تبصره ۱ : شوراي اسلامي شهر مي تواند حداكثر تا ۳۰ درصد هزينه هاي مديريت پسماند را از ساير منابع كسر نمايد . (C ) شهرداري تامين و معادل اين رقم به عنوان يارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق

تبصره ۲ : يارانه منظور شده بايد حداكثر در طي يك دوره ۵ ساله حذف گردد .

(C) بهاي خدمات پرداختي توسط توليدكنندگان پسماند تجاري و اداري :

C=w × (Ct + Cd ) ×d × E2×E2                    

W= متوسط تولید روزانه پسماند عادی در هر نوع فعالیت واحد های غیر مسکونی

=(D روزهاي سال   ۳۶۵ روز

= (R سرانه توليد پسمانددر شهر مربوطه (كيلوگرم

= (Ct هزينه جمع آوري و حمل و نقل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال

 

=(Cd هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه (ريال

=E1 نسبت عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظربه متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني شهر = ضريب تعديل منطقه اي

۰/۴ با شرط۰/۴ < E1< 1/5E 0 مي باشد)

ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبدا=E 2 / نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدي (

< E2< 17/0

تبصره ۲ : مساجد، حسينيه ها وتكايا از پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند معاف مي باشند . بديهي است چنانچه در اين اماكن واحدهاي غير مرتبط (مانند واحدهاي تجاري و … مستقر باشند متناسب با تعداد واحد ونوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود.

تبصره ۳ : مدارس ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه دولتي از پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند معاف مي باشند

 

.

ماده ۷ : كليه توليدكنندگان پسماندهاي عادي و كشاورزي مستقر در حريم شهرها مكلفند هزينه تمام شده خدمات جمع آوري ، جداسازي ، پردازش و دفع پسماندها را كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه رسيده است به حساب شهرداري كه به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند.

ماده ۸ : وزارت كشور ( سازمان ___€؟____|شهرداريها و دهياريهاي كشور ) مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين دستورالعمل بوده و درصورت لزوم قابل تجديد نظر خواهد بود.

مقادیر بهای تمام شده خدمات مدیریت پسماند  عادی

 

ردیف عنوان فرایند اجرائی بهای تمام شده (ریال به ازای هر کیلو کره پسماند
۱ بهای تمام شده جمع آوری و حمل هر کیلو پسماند عادی Ct جمع آوری بدون ارائه بازیافت و تفکیک از مبدا ۴۵۰۰
۲ بهای تمام شده  پردازش و دفع  و حمل هر کیلو پسماند دفع بهداشتی ۱۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم              

مؤدیان خاص

 

عوارض قطع اشجار

۱ تعاریف

با توجه به تعریف درخت در ضوابط اجرایی ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها و نظر به اینکه درختان از ارزش زیست محیطی متفاوتی برخوردار هستند، بر این اساس درختان به ۳ گروه تقسیم میشوند:

درختان مثمر

تعریف : به درختانی اتلاق میشود که میوه آنها خوراکی بوده و مورد استفاده تغذیه ای قرار می گیرند و به گروههای ذیل تقسیم می شوند:

الف درختان مثمر درجه یک :

ویژگی : درختانی هستند که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:

۱ فراوانی بالا (در سطح شهر به وفور دیده می شوند).

۲- عمر مفید بهره برداری و سن دیر زیستی بالا

۳- تاج گسترده

نمونه های  مختلف درختان مثمر درجه یک به شرح ذیل هستند:

سیب گلابی گیلاس توت شاه توت زرد آلو خرمالو گردو

 

ب-  درختان مثمر درجه دو :

ویژگی : این نوع درختان، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.

نمونه های مختلف درختان مثمر درجه دو به شرح ذیل هستند:

 

بادام پسته آلبالو زالزالک عناب زیتون هلو شلیل شبرنگ انار انجیر فندق به ازگیل توت سیاه توت مجنون گوجه آلو قطره طلا سنجد زغال اخته انگور

درختان غیر مثمر

تعریف : به درختانی اتلاق می شود که میوه آنها خوراکی نبوده و بیشتر مورد  استفاده تزئینی ،صنعتی و زیست محیطی دارند و به گروه های ذیل تقسیم می شوند:

الف درختان غیر مثمر درجه یک (تند رشد):

ویژگی : به درختانی اتلاق می شود که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:

فراوانی بالا در سطح شهر

سن دیر زیستی بالا

گستردگی تاج

ارزش اقتصادی چوب آنها

 

نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه یک به شرح ذیل هستند :

چنار- کاج تهران سرو نقره ای صنوبر اقاقیای پیوندی اقاقیای نرک نارون پیوندی نارون نرک (قره آغاج) ملج اوجا افرای سیاه افرای ابلق افرای برگ چناری زبان گنجشک ماگنولیا        انواع سدروس انواع نوئل انواع نراد کاج سیاه کاج مشهد کاج کاشفی شالک

ب-  درختان غیر مثمر درجه دو (کند رشد):

ویژگی : این نوع درختان ، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.

نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه دو شرح ذیل هستند :

سرو شیراز سرو ناز سرو خمره ای سرو تبری انواع سرو کوهی ( ارس ، مایمرز ) لاوسون زربین سرخدار انواع بید توت نرک ابریشم ایرانی درخت پر کاتالپا سه رنگ بلوط پالونیا توسکا جل داغداغان تاغ گز افرای سلطنتی تبریزی آزاد

درختان شاخص

تعریف : به درختان مثمر یا غیر مثمری  که دارای صفات متمایز و برجسته ذیل باشند، درختان شاخص می گویند :

اهمیت  فرهنگی، اجتماعی، بومی و محلی

ارزش تزئینی منحصر به فرد

توان ایجاد تاج گسترده

سن دیر زیستی بالا

تبصره: ملاک تعیین نوع درختان (اعم از شاخص، درجه یک و تند رشد، درجه دو و کند رشد) نظریه کارشناس فضای سبز شهرداری میباشد.

بند ۲ – نحوه محاسبه

الف- تعرفه قطع درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر ( با اخذ مجوز از شهرداری)

الف-۱- تعرفه قطع درختان   

الف-۱۱– محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( الف-۱۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال

الف-۲۱– محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (الف-۱-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال

الف-۲ تعرفه قطع درختان مثمر ، اعم از درجه یک یا درجه دو ( تند رشد یا کند رشد)

الف-۱۲– قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تبصره: در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت  ۵۰ درصد عوارض این بند معاف خواهد بود.

 

ب- عوارض  قطع، امحاء، خشکاندن و سوزاندن درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر (بدون اخذ مجوز از شهرداری)

میزان وصول عوارض فوق الذکر تا ۱۰ برابر  قابل افزایش در محاسبات بند ( الف ۲-) می باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم اثبات جرم مبنی بر امحاء و سوزاندن درختان به طور عمدی، تعرفه قطع درخت  ۴ برابر  بند (الف۲-) اخذ خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت عوارض بند (ب) معاف بوده و تنها تعرفه بند (الف) اخذ خواهد شد.

ج- تعرفه قطع درختان در املاک و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر  (با اخذ مجوز از شهرداری)

ج-۱- تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک (تند رشد):

ج-۱-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال.

ج-۱-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( ج-۱-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۵۰۰۰ ریال

ج-۱-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (ج- ۱-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال.

ج-۲- تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو (کند رشد):

ج-۲-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

ج-۲-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( ج-۲-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۵۰۰۰ ریال

ج-۲-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (ج- ۲-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال

ج-۳- تعرفه قطع درختان شاخص :

ج-۳-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ج-۳-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( ج-۱-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال

ج-۳-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (ج-۱-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال

د- عوارض قطع درختان در املاک و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر (بدون اخذ مجوز از شهرداری)

– میزان وصول این عوارض فوق الذکر دو برابر  محاسبات بند (ج ) می باشد.

و- تعرفه قطع و امحاء درختچه های زینتی و اشجار پیوندی به ازاء هر سانتی متر محیط بن بترتیب، مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

ه- تعرفه تخریب چمن و گل های فصلی به ازاء هر متر مربع مساحت بترتیب مبلغ  ۲۵۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

ز- میزان وصول عوارض بندهای (و ، ه) در صورت عمدی بودن اعمال فوق، از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش در محاسبات می باشد.

ک- تعرفه کارشناسی تقاضای قطع و هرس سربرداری درخت

 • تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده شهر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال براي هر درخت
 • تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده حریم شهر مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال براي هر درخت
 • تقاضای قطع و هرس درختان در املاک و باغات خصوصی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال براي هر درخت

توضیحات:

۱- عوارض بندهای (ب و د) علاوه بر جرائم و مجازاتهای تعیین شده در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها می باشد.

۲- در خصوص عوارض متعلقه به عدم اجرای تعهد کاشت نهال سپرده شده از سوی متقاضی، به ازاء هر سال تاخیر و برای هر اصله بسته به نوع نهال از ۰۰۰/۲۰۰ تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل وصول خواهد بود.

۳- میزان وصول تعرفه و عوارض فوق برای کلیه افراد اعم از حقیقی و حقوقی یکسان می باشد.

۴- هر گونه خسارت پیش بینی نشده در این مجموعه، توسط کمیسیون فضای سبز شهرداری، موضوع ماده ۱۴ ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تصمیم گیری خواهد شد.

 

 

تاریخ رأی:

يکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۷۸

شماره دادنامه:

۷۸/۳۲۰                                                                                                                                                                   مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخذ هرگونه وجهی بابت تأخیر تأدیه بدهی بدهکار براساس نظر حضرت امام خمینی قدسسرهشریف در حکم ربا بوده و حرام میباشد و حتی شورای معظم نگهبان طی نظریات شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۳۳۷۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ که به پیوست میباشد به طور صریح تمام دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامههائی را که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه میدهد باطل اعلام نموده است.

نظر به اینکه شهرداری رفسنجان بعد از تقسیط هزینه پروانه ساختمانی موکلی مبلغی معادل ۱۲% کل بدهی را به عنوان سود (بهره) اخذ نموده و اخیراً نیز در توجیه اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره ۴۲۰۵/۴۲ مورخ ۱۳۷۷/۴/۸ استانداری کرمان مبنی بر تجویز اخذ ۱۶% سود ناشی از تقسیط بدهی بدهکاران نموده، لذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجائی که دستورالعمل مبحوثعنه و اقدام شهرداری مستند به ماده ۳۲ آئیننامه مالی شهرداریها بوده و ماده موصوف نیز با دستور شرع انور و احکام اسلامی در تغایر کامل میباشد به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر ماده ۳۲ آئیننامه مالی شهرداریها که متضمن دریافت بهره بانکی مازاد بر بدهی مؤدیان میباشد دستورالعمل شماره ۴۲۰۵/۴۲ مورخ ۱۳۷۷/۴/۸ را مینمایم.

 

سرپرست دفتر امور شهری و روستائی استانداری کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۹۵/۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۱/۳۰ اعلام داشتهاند، به استناد مفاد ماده ۳۲ آئیننامه مالی شهرداریها بدهی مؤدیان برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با توجه به درخواست خودشان با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط میشود و در حال حاضر در قالب کارمزد وصول میگردد.آنچه که در برگ دادخواست وکیل شاکی آمده است اخذ هرگونه وجهی بابت تأخیر تادیه بدهی بدهکار است و شهرداریها از این بابت (تأخیر تأدیه) چیزی را اخذ نمیکنند. با عنایت به مراتب بالا و اینکه تقسیط عوارض بنابر تقاضای متقاضیان انجام میشود لذا وصول کارمزد که هم اکنون در تمامی بانکها نیز اخذ میشود عمل غیر قانون نمیباشد.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آئیننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات قوه مجریه از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه آئیننامههای مصوب کمیسیونهای قوه مقننه در حکم قانون محسوب میشود و از مصادیق مقررات قوه مجریه به شمار نمیرود بنابراین اعتراض به ماده ۳۲ آئیننامه مالی شهرداریها که به تصویب کمیسیونهای فوقالذکر رسیده است قابل رسیدگی

 و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست. و چون دستورالعمل مورخ ۱۳۷۷/۴/۸ استانداری هم بر مبنای ماده مزبور انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست مغایر قانون نمیباشد.

 

قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور

 

ماده ۵۹- شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی عوارض  نسبت  به تسویه حساب و یا  صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به‌ صورت نقد شامل ۱۰% درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد.

 

                                                 

دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری ……..

 

 

آيين نامه اجرائي تقسيط مطالبات شهرداري  رودبار

موضوع مصوبه شماره                      مورخ                             شورای اسلامی شهر رودبار

شورای اسلامی شهر در جلسه مورخه                    خود به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول مطالبات شهرداری از اشخاص را بشرح زیر تصویب و به شهرداری  رودبار  ابلاغ نمود .

۱-مودیان متقاضی تقسیط عوارض بایستی درخواست خود را بصورت مکتوب به شهرداری ارائه وارسال دارند.

۲-شهرداری موظف است قبل ازهرگونه موافقت بدوی به طریق  ممکنه ازعدم توانایی مودی درپرداخت عوارض بصورت یکجا آگاهی لازم را کسب نماید . تشخیص این امر با شهردار و یا با مامورین است که این وظیفه ازسوی آقای شهردار به ایشان محوله شده باشد، بدیهی است موافقت و یا عدم موافقت فقط در صلاحیت شخص شهردار خواهد بود. ضمناً یکی از مامورین مذکور توسط شورای اسلامی شهر تعیین و معرفی خواهد شد .

۳-اخذ چک و یا سفته از مودی و یا ضامن  معتبر در تقسیط مطالبات شهرداری الزامی است.

۴-شهرداری در زمینه تفکیک اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی  به هیچ وجه مجاز به تقسیط بدهی عوارض ناشی از تفکیک زمین نبوده چنانچه مالک و یا مالکین مربوطه قادر به تامین و پرداخت عوارض متعلقه بصورت نقدی نباشند، مختار هستند معادل عوارض و حقوق شهرداری قطعه یا قطعاتی از اراضی مورد تفکیک را به شهرداری واگذاری نمایند .

۶-به هنگام فروش و نقل و انتقال املاک بدهی مالکین مربوطه ناشی از تقسیط عوارض همان ملک به این حال تبدیل شده و شهرداری موظف است ابتدا کلیه مطالبات قانونی خود را از مالک یا مالکین مربوطه اخذ و سپس اجازه نقل و انتقال قطعی را بدهد. در اینصورت کارمزد درنظر گرفته شده برای باقیمانده بدهی که به این حال تبدیل شده است قابل محاسبه و بخشودگی است.

۷-شهرداری موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه سیاهه اسامی آندسته از مودیانیکه با تقاضای تقسیط آنان موافقت شده است باقید رقم قطعی بدهی هر مودی تعداد اقساط تعییین شده و کارمزد متعلقه تهیه و برای استحضار به شورای اسلامی شهر تسلیم کند. بدیهی است صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسویه کلیه بدهی توسط مودی خواهد بود.

ماده يك تعاريف :

 • مودي : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قوانين و مقررات قانون شهرداري مكلف به پرداخت عوارض و بهاء خدمات مي‌باشند.
 • مطالبات شهرداري : عبارتند از بدهي عوارض، بهاء خدمات، جرائم كميسيون صد، فروش اموال منقول و غيرمنقول و مبالغ اجاره اماكن و تأسيسات شهرداري موضوع بندهاي ۱ تا ۴ ماده ۲۹ آيين نامه مالي شهرداريها كه بر ذمه مودي (اشخاص حقيقي و حقوقي) قرار مي‌گيرد و آنان قانوناً مكلف به پرداخت آن مي‌باشند./۰۰

الف : شرايط تقسيط عوارض :(بهای خدمات ،صدور پروانه  )

.

۱- در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از ۰۰۰,۰۰۰,۵۰ ریال بیشتر و حداکثر تا۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ریال باشد.

حدأقل ۲۵درصد نقد و بقیه تا ۲ماه به تشخیص آقای شهردار

۲- در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ریال بیشتر و حداکثر تا۰۰۰,۰۰۰,،۳۰۰ ریال باشد.

حدأقل ۲۵درصد نقد و بقیه تا ۴ ماه به تشخیص آقای شهردار

۳- در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از ۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰ ریال بیشتر و حداکثر تا۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰  ریال باشد.

حدأقل ۲۵درصد نقد و بقیه تا ۸ماه به تشخیص آقای شهردار

۶- در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از ۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰ ریال بیشتر ریال باشد.

حدأقل ۲۵درصد نقد و بقیه تا ۱۲ ماه به تشخیص آقای شهردار

 

 

تبصره :تقسیط اجاره اماکن و تاسیسات و  فروش اموال در حالت عادی غیر قابل تقسیط می باشد

عوارض پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی باید تشریفات اداری مربوط را طی و حداکثر تا قبل ازپانزدهم بهمن ماه هر سال در سطح شهر اعلان عمومی و از اول سال بعد قابل وصول خواهد بود.

پس از قطعی شدن عوارض مؤدی در صورت درخواست کتبی تقسیط، شهرداری براساس این دستورالعمل نسبت به تقسیط عوارض اقدام خواهد نمود.

هر گونه بهای خدمات کمتر از ۵۰ میلیون ریال قابل تقسیط نمی باشد.

ماده ۱ : در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول نکات ذیل لازم الاجراء می باشد.

فروش اموال منقول و غیر منقول در حالت عادی غیر قابل تقسیط می باشد.

اما در مواقعی که بنا به دلایلی اعم از )قهری یا سهوی ( طلب شهرداری وصول نگردیده و بدهکار خود به شهرداری مراجعه و اظهار ندامت نماید و یا آمادگی خود را جهت پرداخت اعلام نماید و آقای شهردار تشخیص بدهد که با وصول تقسیطی مطالبات، صرفه و صلاح شهرداری رعایت می گردد طلب شهرداری براساس این دستورالعمل بصورت تقسیط قابل وصول می باشد.

ماده۲: در خصوص اجاره دادن اماکن و تأسیسات شهرداری نکات ذیل لازم الاجراء می باشد.

وصول اجاره ای که طبق قرار داد باید ماهیانه یا سالیانه به شهرداری پرداخت گردد قابل تقسیط نمی باشد.

در مواقعی که بنا به دلایلی مستأجر نتوانسته بدهی خود را پرداخت نماید و شهرداری نیز با اهرم های قانونی نتوانسته طلب خود را وصول نماید. در صورت مراجعه و درخواست مستأجر، شهرداری فقط برای وصول طلب معوق)اجاره ( می تواند براساس دستورالعمل پیوست نسبت به تقسیط اقدام نماید.

ماده ۳: در خصوص جرایم کمیسیون های ماده صد نکات ذیل لازم الاجراء می باشد.

مفاداین دستورالعمل در خصوص جرایم کمیسیون های ماده صد )بدوی ، تجدیدنظر، هم عرض واعمال ماده۶۳قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري ( اعمال می گردد.

ماده ۴ : در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

ماده۵:در صورت عدم پرداخت به موقع هر یك از اقساط توسط بدهکار به شهرداری ، بدهی ناشی از اقساط مذکورتبدیل به حال می شود. و شهرداری مکلف است جهت وصول مابقی اقساط برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم بعمل آورد.

ماده ۶:تعهدات قبلی شهرداری و مؤدیان یا بدهکاران که به موجب قوانین جاری ایجاد شده به قوت خود باقی می باشد.

ماده۷ : هر گونه تقسیط مطالبات شهرداری از بدهکاران بدون رعایت مفاد این دستورالعمل خلاف مقررات جاری شهرداری خواهد بود.

ماده ۸ : این دستورالعمل مخصوص تقسیط مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد. ادارات، ارگانها،دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه بدهی خود را یکجا بصورت نقد پرداخت نمایند. در صورت درخواست هر یك از ادارات .ارگانها و دستگاه های اجرایی جهت تقسیط بدهی خود موضوع با ارسال لایحه پیشنهادی شهرداری درجلسه شورای اسلامی شهر طرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید

 

شيوه نامه تقسيط شهرداري ………

(موضوع: مصوبه شماره                            مورخ                               شوراي اسلامي شهر ………..)

مقدمه:

بمنظور ايجاد رويه واحد در شهرداري در نحوه تقسيط مطالبات شهرداري از شهروندان كه قابليت تقسيط مطالبات ، قبلاً به نحو قانوني تاييد شده باشد و نحوه دريافت اسناد مالي و تضمينات قانوني ، اين شيوه نامه پس از امضاي شهردار محترم به واحد هاي مربوطه ابلاغ و لازم الرعايه مي باشد.

ماده يك:

اصل اين است كه حقوق شهرداري اعم از عوارض ، جرائم نقدي و ساير  مطالبات بصورت نقدي از شهروندان وصول شود، در صورت عدم توانايي مودي در پرداخت دفعه و حده دين خود ، پس از اخذ موافقت با تقسيط و تعيين تعداد اقساط، فرم درخواست تقسيط شهرداري       (ضميمه شماره ۱) توسط متقاضي پس شده و نزد مدير مالي مربوطه امضاء و اثر انگشت مي شود . مدير مذكور ذيل امضاء و اثر انگشت متقاضي را پس از احراز هويت و ضميمه نمودن تصوير كارت ملي يا شناسنامه ، امضاء متقاضي را گواهي مي نمايد.

ماده دو:

مديون براي تضمين پرداخت دين و خسارت قانوني آن يك نفر ضامن از كارمندان دولت يا كسبه معتبر يا اشخاص مورد اعتماد كه واجد صلاحيت و اعتبار باشد معرفي مي نمايد كه قسمت مربوط به ضامن از فرم درخواست تقسيط راتكميل نموده و نزد مدير مالي امضاء و اثر انگشت مي نمايد.

ماده سه:

طي اوراق استعلام از بانكهاي محال عليه نسبت به فعاليت حساب هاي جاري مديون اصلي و ضامن و مطابقت امضائات ايشان پرسش مي شود (ضميمه شماره ۲)

ماده چهار:

از مديون اصلي به تعداد اقساط تعيين شده و مبلغي كه هر ماه مي بايست پرداخت نمايد چك معتبر به تاريخ سر رسيد اقساط معين دريافت مي شود و يك فقره چك به مبلغ كل بدهي بدون قيد تاريخ اخذ مي گردد تا در صورت عدم تاديه هر كدام از اقساط مديون و ضامن به شرح مندرجات فرم در خواست تقسيط از عهده خسارات وارده بر آيند . چنانچه با تشخيص شهردار متقاضي تقسيط به تعداد ، قادر به تسليم چك نباشد به ازاي هر دوياسه  قسط ماهانه يك فقره چك دريافت نمايد.

تبصره ۱:  ضامن با درج مشخصات ود و اين جمله ( پرداخت كل بودجه اي چك را با كليه خسارات قانوني تعهد مي نمايم) ظهر چكهاي ماٌخوذه را امضاء مي نمايد.

تبصره ۲:چنانچه مديون اصلي فاقد حساب جاري باشد ميتواند شخصي ثالث واجد شرايط مبادرت به تقديم چك نمايد و مقررات مذكور در ماده ۱ اين شيوه نامه اعمال و پس از استعلام از بانك محال عليه مديون اصلي ظهر چكهاي مذكور را امضاء و تعهد پرداخت ميكند . به هر حال مديون اصلي مكلف به معرفي ضامن معتبر موضوع ماده ۲ خواهد بود.

ماده پنج:

چكهاي ماخوذه كه مي بايد در مواعد معين وصول گردد جهت ارائه به بانك محال عليه سيستم مالي به جريان افتاده و چك كلي در دفاترمالي شهرداري ثبت وضبط ميشود تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق اين شيوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود.

ماده شش:

چنانچه هر كدام از چكهاي دريافتي در سر رسيد منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شد مراتب طي فرم اخطاريه (ضميمه شماره ۳ ) به مديون اصلي و ضامن ابلاغ مي شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه چك اقدام نمايد در صورت عدم مراجعه مديون اصلي يا ضامن شهرداري مكلف است بدون فوت وقت پس از اخطار اوليه دوباره طي اخطاريه با مديون اصلي و ضامن اتمام حجت نموده و پس از مهلت يكهفته اي نسبت به وصول كل دين از مديون اصلي و ضامن بر آيد و كليه چكهاي تقسيطي به مديون و ضامن مسترد گردد. و شهرداري مطالبات خود را تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت به طور يكجا وصول نمايد. و شهرداري ديگر حق تقسيط مديون را نداشته و ندارد.

ماده هفت:

اشخاصي كه چكهاي تقسيطي ايشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابي آنها براي شهرداري احراز گرديده است اسامي اين افراد توسط مدير مالي اعلام تا تقسيط مجدد ديون ايشان موافقت نشده و موجبات تضرر شهرداري نگردد.

ماده هشت:

منظور از چك در اين شيوه نامه چكهاي صادره از بانكهاي دولتي و بانكهايي كه با گواهي بانك مركزي مبادرت به صدور چك مينمايند و شامل حواله هاي صادره از موسسات مالي و اعتباري نمي باشد.

ماده نه:

دريافت چكهاي صادره عهده بانكهاي خارج از استان به لحاظ صعوبت پيگيري در صورت نكول مديون از تاديه ممنوع بوده و دريافت كننده ضامن خسارت وارده مي باشد.

ماده ده:صدور هرگونه بلامانع براي انجام قيل از تسويه حساب كامل مديون ممنوع مي باشد.

ماده يازده: شهرداري در مورد تعداد ماههاي تقسيط مطالبات مديون به نحوي اقدام گردد كه مدت اعتبار پروانه ساختماني مالكين به سبب تقسيط منقضي نگردد.

 

ماده دوازده: اين شيوه نامه در دوازده ماده و ۲ تبصره در تاريخ ………………… .به تاييد مسئولين شهرداري رسيده و پس از امضاء شهردار محترم واجد اعتبار قانوني و براي مدير مالي در شهرداري لازم الرعايه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

                                                         درخواست تقسيط مطالبات شهرداري

اينجانب .   ……… شهرت …………….فرزند ………..شماره شناسنامه …………….. صادره از………………… تاريخ تولد………………اهل……………. ساكن …………….. به نشاني منزل

 ……………………………. تلفن……………….. كدپسي  ………..……شغل ……………….محل کار

…………….. ………تلفن ……………..كدپستي ………………… داراي حساب جاري در بانك  ………………….. به شماره …………………… به علت عدم توانايي مالي تقاضا دارم مبلغ …………………… بدهي اينجانب را طبق مقررات و آيين نامه شهرداري بصورت تقسيط دريافت دارند .

                                                                 امضاء و اثر انگشت متقاضی

 

دستور شهردار :

 

 

) تصوير كارت ملي ،شناسنامه ضميمه مي شود)                                      مدير مالي

اينجانب ……………. شهرت …………………… فرزند ……………. شماره شناسنامه ………………. صادره از…………………. تاريخ تولد…………..اهل……………. ساكن ………….. به نشاني منزل ………………….. تلفن……………… كدپستي ………….محل كار………………تلفن …………………… كدپستي ……………………شغل …………………… داراي حساب جاري بانك …………… به شماره ………………… آقای/خانم …………………..را كاملامي شناسم و بدهي نامبرده طبق مندرجات اين ورقه شرعاو قانوناتضمين نموده و چنانچه مشاراليه نسبت به پرداخت هر يك اقساط معين نكول نموده و به هر كيفيتي پرداخت ننمايد اينجانب پرداخت كل دين را به مبلغ……………………ريال و متفرعات آن از جمله خسارت تأخير تأديه ، هزينه دادرسي و نيم عشر اجرائي رأساتعهد و تقبل نموده و در صورت عدم پرداخت هر كدام از اقساط كل دين حال شده و دفعتاواحده از اينجانب قابل وصول مي باشد .

امضاء و اثر انگشت ضامن

امضاء و اثر انگشت ضامن پس از احراز هويت گواهي ميشود.                         

(تصوير كارت ملي ،شناسنامه ضميمه مي شود)                                         

 

امضاء متقاضي               امضاء ضامن             امضاءمدير مالي                امضاء اقدام كننده

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاست محترم بانک ………………………..

 

سلام عليكم

 

احتراماً نظر به اينكه آقای/خانم  ………………… به اين شهرداري بدهكار مي باشد و شهرداري در نظر دارد در قبال بدهي نامبرده تعداد ………… فقره چك جمعاً به مبلغ ….….……  ريال از حساب جاري شماره ………………… عهده آن بانك اخذ نمايد، خواهشمند است با اعمال مساعدت و همكاري فعال يا مسدود بودن حساب فوق را به اين شهرداري اعلام و صحت امضاء متن چك را گواهي فرمايند.

 

                                                                                                                                            شهردار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از شهرداري…………………………..

به آقاي/ خانم ………………………….. به نشاني ………………………………………..

موضوع : اخطار قانوني

سلام عليكم

نظر به اينكه ………………… فقره چك به شماره …………………. مورخ ……………… به مبلغ …………………….. ريال در وجه شهرداري  ………………… صادر نموده و بانك محال عليه گواهي عدم پرداخت چك مزبور را به شماره ……………….. مورخ ……………….. صادر نموده است. لذا مقتضي است با عنايت به عدم پرداخت وجه چك و تعهدات جنابعالي و ضامن آقای/خانم ……………………… طي مدت ده روز از رؤيت اين اخطاريه با مراجعه به واحد حسابداري شهرداري ……………… وجه چك را پرداخت نمايند . بديهي است در غير اين صورت اقدام قانوني و قضايي به طرفيت مديون اصلي و ضامن به نحو تضامن بعمل مي آيد .

 

                                                                                                                                              شهردار

نسخه ثاني : ضامن آقاي …………….. به نشاني ………………………………………….. جهت مراجعه و پرداخت موضوع این ضمانت.

 

 

 

[۱]– اصلاحي مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲٫

[۲]–  اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۳]–  اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۴] – اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۵] – اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۶] – اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۷]– اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۸]– اصلاحي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۹]– الحاقي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۱۰]– الحاقي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

[۱۱]– الحاقي مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸٫

تمامی حقوق مطالب برای “شهرداری رودبار “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طرحی سایت ویروهاستینگ

Template Design:Dima Group